Website online

changelly feesvanaf 2 maart 2012 is deze website online.

Convocatie AV 2012

Aan de leden van de NGvKvP
Heerde, 28 september 2012

Geachte heer,

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering, die zal worden gehouden op zaterdag 13 oktober 2012 in het Dorpshuis Heerde, Van Meurslaan 3, 8181 JD in Heerde.
Aanvang 10.30 uur.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter.

2. Appèl leden.

3. Notulen van de Algemene Vergadering d.d 15 oktober 2011.

4. Mededelingen:
* Olympiade protocol
* Site GVK is online
* Leeftijd toelating examen
* Het gewijzigde keuringsreglement gaat vanaf nu gelden
* Regionale Bijeenkomsten 2012/2013

5. Ingekomen en uitgegane stukken.

6. Jaarverslag secretaris

Jaarverslag administrateur

7. Financieel jaarverslag 2011/2012 + begroting 2012/2013 door penningmeester.

8. Verslag kascontrolecommissie en déchargering.
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.

9. Jaarverslag secretaris examencommissie.

10. Bestuursverkiezing.
Periodiek aftredend en herkiesbaar: Aike Jan Veninga en Nico de Jong.
Voorstel van het bestuur is om vacature, ontstaan door het overlijden van Mario Buhrer Tavanier niet te vervullen. Administrateur Gerard van den Bovenkamp zal in het vervolg de bestuursvergaderingen bijwonen
Tegenkandidaatstelling met inachtneming van het Huishoudelijk Reglement, artikel 5
(voor aanvang van de vergadering schriftelijk indienen)

11. Huldiging jubilarissen.
25 jaar lid: P.A.C. van der Horst, Eindhoven en F.W.R. Kapteijns, Boxtel.
40 jaar lid: A. de Vreede, Nieuw Lekkerland

PAUZE

12. Rondvraag.

13. Sluiting

NB.
De penningmeester heeft voldoende labels bij zich. Deze kunnen na afloop van de vergadering worden verkregen, tenzij per mail (wie geen mail heeft per telefoon) vooraf anders is geregeld met de penningmeester. Mailadres ajveninga@online.nl; telefoonnummer 0599 58 38 75.
Contributie kan tijdens vergadering worden afgedragen aan de penningmeester of van tevoren worden overgemaakt op girorekening 146199 t.n.v penningmeester Groep van Keurmeesters te Ter Apel, o.v.v. soort betaling.

Volgens het huishoudelijk Reglement artikel 16 lid 8 is ieder lid verplicht voor aanvang van de Algemene Vergadering een kopie van de hoklijst 2012 in te leveren bij de secretaris. Degenen die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, dienen een kopie voor 1 november 2012 toe te zenden.

In verband met de lunch is het noodzakelijk bij verhindering z.s.m. bericht van verhindering te sturen naar de secretaris en niet zoals sommigen doen zich via een vriend of kennis laten afmelden tijdens de vergadering. Dat brengt onnodig kosten met zich mee.

Namens het bestuur,

De secretaris,
L. van der Wulp