Website online

changelly feesvanaf 2 maart 2012 is deze website online.

jaarverslag GVK 2011- 2012

De GVK telt op 1 september 2012 107 leden, met inbegrip van ons erelid, medisch adviseur en een lid van verdienste. Hiervan zijn momenteel 10 leden om diverse redenen niet inzetbaar als keurmeester tijdens keuringen. Herman Tijssen overleed dit jaar evenals Frans van Antwerpen en ons bestuurslid Mario Buhrer Tavanier. De leden Van Delden, Van den Enden, Heiden, Scholten, Van Veenendaal en Schalkwijk hebben in de loop van het jaar bedankt als lid van de GVK. Later kwam het bericht dat Van Veenendaal is overleden. Er slaagde dit jaar één kandidaat voor het examen.

De heer F.S.Bodde uit Sauwerd toont trots zijn tijdens de ledenvergadering aan hem uitgereikte keurmeestersdiploma

Tijdens de AV op 15 oktober 2011 werden de bestuursleden Wout de Vries en Hans Koetsier bij acclamatie herkozen. De leden Bolding en Van Delden bleven de GVK 40 jaar trouw en verrichtten vele keuringen. De voorzitter sprak de aanwezige jubilarissen waarderende woorden toe.
De olympiade is meermalen onderwerp van gesprek tijdens de bestuursvergaderingen. Door de olympiadecommissie is gewerkt aan een protocol dat de voorkomende zaken goed regelt.
Het 90-jarig jubileum in 2015 krijgt aandacht in het bestuur en enkele bestuursleden bereiden een passende viering voor.