Website online

changelly feesvanaf 2 maart 2012 is deze website online.

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

1. OPENING.

Voorzitter Wout de Vries heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder erelid Theo Hutten en  de vertegenwoordiger van het bestuur van de NPO, de heer Leo Mackaay. Een speciaal woord van welkom was er ook voor Nico Fernhout, medisch adviseur van de GVK. De voorzitter prijst de leden die dit jaar teletekst hebben gehaald. “Daar doen we het voor”. Bestuurslid Mario Buhrer Tavanier is op vakantie en Hans Koetsier maakt zich verdienstelijk bij het organiseren van de fondclub prijsuitreiking. Drie leden overleden het afgelopen jaar. Om deze leden Mannes Arends, Pieter Teerhuis en Frans Voermans te herdenken, werd een minuut stilte in acht genomen.

2. APPÈL LEDEN.

Er waren dit jaar opnieuw veel afzeggingen wegens ziekte, werk en vakantie. Uitgenodigd waren 117 leden. Aanwezig zijn evenals vorig jaar 72 leden. Zonder kennisgeving zijn 11 leden afwezig, waarvan bekend is dat een aantal ziek is. Vierendertig leden hebben zich om uiteenlopende redenen afgemeld. Van de actieve leden leverden 19 leden nog geen hoklijst in. Twaalf leden behoren tot de niet actieve groep leden, die niet op de lijst van beschikbare keurmeesters voorkomen. De heren Van den Enden uit Lepelstraat en Scholten uit Arnhem bedankten dit jaar als lid van de GVK. (Kort na de vergadering werd bekend dat Herman Tijssen uit Hattem deze zaterdagmorgen kort voor de vergadering plotseling was overleden.)

3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING VAN 9 OKTOBER 2010.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

4. MEDEDELINGEN.

*   Voorzitter geeft aan dat de GVK gaat werken aan een eigen website die gelinkt wordt aan de site van de NPO.

*   Op 15 augustus bestaat de GVK 90 jaar en het bestuur zou graag zien dat een jubileumcommissie gaat bezien hoe een en ander gevierd kan worden. Hij vraagt wie in deze commissie zitting wil nemen, maar geen der aanwezige leden geeft zich op. Voorzitter neemt dit gegeven mee naar het bestuur

*   In het jaarverslag van de secretaris is per abuis als jubileumdatum 15 augustus 1915 vermeld. Dit moet 2015 zijn. (opmerking Leo Mackaay)

*   Naar aanleiding van een opmerking van Hans Korewijk over het inleveren van hoklijsten meldt secretaris dat – hoewel hoklijsten in het reglement genoemd worden voorgeschreven – toch in bepaalde gevallen akkoord zijn. Het gaat om controle dat de liefhebber nog actief duivensporter is. Entingslijsten zijn hiervoor ook afdoende bewijs

 

5. Inkomende en uitgaande stukken van okt 2010-okt 2011

* 08-10           Uitnodiging en agenda Algemene Vergadering NPO te Wijchen

* 29-10           Uitnodiging Algemene Vergadering NPO te Wijchen

* 03-11           Uitnodiging Nationale Manifestatie in Expo Center te Houten

* 18-11           Mail over het regelen van het bedanken Toon van Esch als lid GVK

* 28-11           Mail Max van der Zwaag als reactie op uitlatingen van Sander Verhoeff inzake keuring op Nationale Manifestatie

Reactie voorzitter Wout de Vries

Bedanken Sander Verhoeff als lid GVK. Is het niet eens met gang van zaken tijdens keuring jeugd Nationale Manifestatie

* 30-11           Bericht examencommissie omtrent stagelopen drie kandidaten Wil Schoonus, Hendrik van der Vlist en Gert Bodde.

* 07-12           Herinnering gestuurd voor niet op tijd ingeleverde hoklijsten

* 25-12           Artikel Cees de Jong ter inzage: Keurmeesters let op uw zaak

* 20-01           Mail met mededeling dat Mario Buhrer Tavanier beenmergpunctie heeft gehad.

Uitslag: Alles goed.

* 31-01           Verslag examencommissie over het examen. Geen geslaagden.

* 01-02           Reactie Wout de Vries op verslag examen. Zal in bestuur besproken worden.

* 18-02           Mail NPO met voorlopige agenda Algemene Vergadering 19 maart 2010 te Wijchen in zaal Verploegen

* 05-03           Aanpassing lijst van keurmeesters NPO –site  wegens bedanken Van Esch, Fleming en Verhoeff

*06-03            Mail waarin Scholten aangeeft niet meer te kunnen keuren door slijtage aan zijn knie. ( Later blijkt toch medische behandeling succesvol, waarna lidmaatschap wordt voortgezet)

*19-03            Mail Huib Bransen over bestuurscrisis NPO. Wout de Vries herkozen als vz beroepscollege

*21-03            Verslag van de Olympiade te Poznan in Polen

*21-04            Uitnodiging AV NPO verkiezen nieuw bestuur

*10-05            Verzoek van Hein van Mol: Waar kan ik meedoen met wedstrijden en tentoonstellingen voor schoonheidspostduiven?

Doorverwezen naar H.G. van den Broek “Keizer van de Show”

*06-06            Overlijdensbericht Mannes Arends op 26 mei 2011

Mail doorgestuurd naar bestuursleden

*09-06            Verzoek examencommissie om geringe aanmelding examenkandidaten te bespreken in bestuur

*01-07            Overlijdensbericht Pieter Teerhuis op 26 juni 2011 te Marken

Reactie naar familie via Wout de Vries en Nico de Jong

*12-07            Brief echtgenote Pieter Teerhuis over opzegging lidmaatschap GVK

*21-07            Nieuw mailadres Bert van Valen

*20-08            Overlijdensbericht Frans Voermans uit Boxtel

*22-08            Brief met condoleances naar familie Voermans

*08-09            Brief Johan Boersma over aandenken 40 jarig jubileum

*16-09            Mail over uitnodiging keurmeester Olympiade 2013 voor een meeting in Halle (Belgie)

Na veelvuldige correspondentie de laatste bespreking definitieve versie reglement en toelichting per mail

*22-09            Correspondentie over Olympiade 2013. Meeting 3 oktober in Halle in België.

Bestuursleden Wout de Vries, Aike Jan Veninga en Hans Koetsier bezoeken deze meeting.

*28-09            Opzegging lidmaatschap W.H. Scholten Arnhem wegens lichamelijke klachten,

*07-10            Bericht NPO stukken algemene vergadering nog niet beschikbaar

Bedankbrief familie Voermans voor getoonde belangstelling

*10-10            Programma/Draaiboek voor inrichting Olympiades.

Uitnodiging NPO-vergadering

*12-10            Opzegging lidmaatschap Kees van den Enden Lepelstraat . Kan door werkzaamheden niet op zaterdag keuren. Alle goeds voor de GVK.

6.  JAARVERSLAG SECRETARIS/ ADMINISTRATEUR.

Jaarverslag secretaris: Geen op- of aanmerkingen. VZ. Kort maar krachtig, alles staat erin! Applaus van leden.

Jaarverslag administrateur: Gerard van de Bovenkamp geeft toelichting. Het terugsturen van de kaartjes duurt soms weken tot maanden. Dat geeft veel verwarring en ergernis. Dubbele afspraken komen voor. Dit mag niet volgens het reglement. Aanvrager is soms ongeduldig. Mogelijk is de aanvraag per e-mail te verwerken. Dat werkt besparend. Besloten wordt dit zoveel mogelijk te gaan doen. De aanwezige mailadressen worden doorgegeven.

Voorzitter wijst op het veelvuldig keuren tijdens de Nationale Manifestatie. Eerder was dit verboden, behalve voor verenigingstentoonstellingen. Mogelijk moet dit verbod opnieuw ingesteld worden.

Gerard Olsthoorn zag graag een systeem ingebouwd om een afspraak met een keurmeester automatisch te checken. Er wordt zoveel mogelijk controle gehouden.

7. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2009/2010 + BEGROTING PENNINGMEESTER.

Toon Schalkwijk informeert of de kosten voor de Regionale Bijeenkomsten in andere posten zijn meegenomen. Dat blijkt het geval.

8. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE.

Uit het verslag van de kascontrolecommissie uitgevoerd door Tim Hage en Theo Streefkerk blijkt dat de penningmeester overzichtelijk en goed werk heeft geleverd. Streefkerk geeft mondeling toelichting. Al met al goed boekwerk. Complimenten voor de penningmeester!

Jan Gremmen geeft zich op als reserve voor kascommissie. Deze bestaat komend seizoen uit Theo Streefkerk, Bert Prasing en reserve Jan Gremmen.

De kascontrolecommissie doet de volgende aanbevelingen:

Kritisch kijken naar de kosten, waar mogelijk nog wat te bezuinigen valt, zodat we volgend jaar in plaats van een tekort een klein plusje hebben.

Alle activa opnemen in balans. Penningmeester merkt op dat een soort voorraadbeheer wordt bedoeld. Voorraad keurlabels hebben nog geen waarde voor ze gekocht zijn.

Controleurs verwachten dat een vergaderplaats in de omgeving van Utrecht een aanzienlijke besparing kan opleveren. Bestuur zal dit bezien.

Applaus voor penningmeester en dechargering.

9. JAARVERSLAG SECRETARIS EXAMENCOMMISSIE.

De voorzitter bedankt Gerard v.d.Bovenkamp voor zijn jaarverslag. Er is weinig belangstelling voor het doen van examen. Soms melden zich “te jonge” keurmeesters. Willy Meulenveld informeert hiernaar. Van de Bovenkamp meldt dat zich twee kandidaten hebben gemeld.

9A. Vertegenwoordiger NPO

Leo Mackaay geeft aan dat de GVK heel goed werk doet in den lande. Duivensites geven vaak veel op – en aanmerkingen, maar het ontbreekt vaak aan de juiste informatie. Het huidige bestuur heeft veel contact met de voorzitters in het land en de kerntaken zijn afgesproken. Een herstart van de Vlucht naar de Toekomst vindt plaats NPO staat achter VndT. Niet te snel, soms bijschaven. Een aantal zaken worden gestart in 2012.

Hij geeft uitleg over het ontslag van de aanklager Koos Hassing. Er is op dit moment overleg met de tucht – en geschillencommissies voor een oplossing. Sommige zaken moeten op bestuurlijk niveau opgelost kunnen worden is het standpunt van het huidige bestuur.

Rekenbureau Pigeon Village kan niet op tijd de nationale kampioenschappen afwerken. Het rekenbureau kan niet aan de slag. Leden mogen niet de dupe worden.

Internationaal is de GVK zeer goed bezig. Binnen de FCI bestaat veel waardering voor de Nederlandse keurmeesters.

De animo voor de sport is tanend. Elk jaar loopt ledental met 4 % terug. De basisvereniging geeft de optimale sportbeleving en in eigen tuin, bij huis. Help nieuwe leden zoveel mogelijk.

 

10. BESTUURSVERKIEZING.

Tot de aanvang van de vergadering heeft zich geen enkele kandidaat schriftelijk aangemeld.

Voorzitter Wout de Vries en commissaris Hans Koetsier worden bij acclamatie herkozen.

11. HULDIGING JUBILARISSEN.

Dit onderdeel wordt tijdelijk verschoven, omdat A. Bolding en zijn echtgenoot op dit moment nog niet aanwezig. Later in het programma wordt de huldiging ingevoegd.

Twee leden vieren het 40- jarig jubileum: A. Bolding uit Amsterdam en D.K. van Delden uit

Winschoten worden door de voorzitter met een toepasselijk en persoonlijk woord toegesproken.

Van Delden bleek zijn tijd ver vooruit daar hij vroeger tijdens stages er al op wees dat je niet alleen

één of meerdere fouten behoort te zoeken, maar ook de sportduif moet beoordelen. De discussie

over de aanpassing van het reglement gaat daar vandaag precies over.

Arend Bolding is een keurmeester met goede prestaties, zelfs super prestaties in afdeling 6. Ook in de organisatie had Bolding zich op diverse terreinen verdienstelijk gemaakt.

Daarna wordt de bijbehorende kristallen vaas en een boeket bloemen overhandigd. Mevrouw

Bolding vergezelt haar echtgenoot tijdens de huldiging en ontvangt bloemen. De jubilarissen

worden op de foto gezet voor een artikel in de duivenbladen en Op de hoogte op de NPO-site. De

heer Van Delden deelt mee vanaf nu na 45 jaar te stoppen met de keuringen.

12. DISCUSSIE VOORSTEL KEURINGSREGLEMENT

De commissie reglement handkeuring bestaande uit Jan Heeres (Voorzitter), Lo van der Wulp (secretaris), Nico de Jong, Hilbrand Smit en Piet Roelofs had na de discussie in de vorige algemene vergadering een voorstel gemaakt ter verbetering van het huidige reglement. In een uitvoerige toelichting waren de belangrijkste doelstellingen verwoord. Jan Heeres gaf tijdens de vergadering nog een toelichting. Gerard van de Bovenkamp, Theo Hutten, Hans Knoop, Piet Grasmaaijer, Theo Vervoort, Toon Schalkwijk, Johan Platteeuw en Bart Giebels kwamen met een aantal zinnige opmerkingen. Het bleek in eerste instantie dat enkele sprekers vooral vrees hadden dat bepaalde geconstateerde fouten gecompenseerd moesten worden en als het ware weggemoffeld moesten worden. Dit bleek niet het geval. Het was juist de bedoeling geconstateerde fouten te bestraffen, maar daarnaast werd de mogelijkheid geschapen “supereigenschappen” extra te belonen. Hiervoor had de commissie de mogelijkheid geopperd om bij de punten 2, 3 en 4 op het labbel 18,75 als extra in te voeren. Het dringende advies luidde: Begin te keuren bij 18,5 en ga van daaruit bij geconstateerde fouten naar beneden en bij geconstateerde extra kwaliteiten eventueel naar 18,75. Het totaal mag nooit boven de 93 punten uitkomen. Vooral bij vliegduiven kan een duif met aanwijsbare “superkwaliteiten” vanaf nu beter beoordeeld worden. De keurmeester blijft natuurlijk verantwoordelijk voor de beoordeling van de plussen en minnen aan een duif. Tijdens de komende Regionale Bijeenkomsten zal het nieuwe reglement ruime aandacht krijgen.

De commissie gaat de volgende voorgestelde aanpassingen doorvoeren:

* De verspringing moet bij voorkeur 0,2 tot 0,5 cm omvatten weglaten.

* Pupillen zijn bij voorkeur klein en beweeglijk, rest van de zin wordt weggelaten.

* De volgorde bij gelijke punten komt onderdeel 1 direct na onderdeel 5 om eindrangschikking te        bepalen.

* In plaats van werkpen e.d wordt de formulering beschadigingen of afwijkingen ten gevolge van het groeiproces gebezigd.

* Jaarlijks komt er op de agenda van de Algemene vergadering als agendapunt evaluatie van keuringsreglement.

* Het reglement wordt door de commissie aangepast en gaat volgend keurseizoen gelden.

* De keurmeester mag geconstateerde tekortkomingen en extra kwaliteiten kenbaar maken en desnoods de achterkant van de label hiervoor gebruiken.

13. RONDVRAAG.

Tijdens de rondvraag vraagt Willy Meulenveld of de vergadering altijd de eerste zaterdag in oktober gehouden kan worden. Voorzitter legt uit waarom dit keer de 3e zaterdag is gekozen. Secretaris Lo van der Wulp vult aan dat al geruime tijd steeds de tweede zaterdag in oktober de vaste vergaderdatum is. Daar wordt ook in de komende jaren van uit gegaan.

Voorzitter deelt vervolgens nog mee dat tijdens de Nationale Manifestatie alleen oranje labels gebruikt mogen worden.

Bloemen zijn er voor het personeel van het Dorpshuis, Jos de Ridder voor het opslaan van de voorraad labels, en mevrouw Van der Wulp voor de catering tijdens de bestuursvergaderingen.

14. SLUITING.

De voorzitter sluit de vergadering. “Allereerst wil ik de bediening bedanken. Voor ieder van u staan er bloemen. Vanaf nu worden de labels uitgegeven. Bedankt voor uw aanwezigheid en inbreng. Het was een leerzame en positieve vergadering. Medebestuurders bedankt.

Ik wens u allen een goed en plezierig keurseizoen en ik blijf het zeggen: Het bestuur is er voor u”.