Privacyverklaring

We’re a person belonging to the number one platforms that supply absolutely free papers for ones employ. Sure, as a final point you actually discovered completely free works via the internet, without any tips to produce most people spend advanced writers .

Among the many many engaging purposes that you should shell out to get article is the fact it would allow you to receive the particular quality you must have. Everyone compose faultless essay or dissertation free templates and additionally assist you to conserve point in time essay writing services .

In deze privacyverklaring legt de Nederlandse Groep van Keurmeesters, gevestigd te (7071 XC) te Ulft aan het adres Schuttersweg 82, Welke persoonsgegevens de Nederlandse Groep van Keurmeesters verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

de Nederlandse Groep van Keurmeesters respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.groepvankeurmeesters.nl, haar (potentiële) klanten en haar (potentiële) relaties. de Nederlandse Groep van Keurmeesters gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van de Nederlandse Groep van Keurmeesters te maken hebben. de Nederlandse Groep van Keurmeesters houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website van de Nederlandse Groep van Keurmeesters en haar diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail of via het contact en bestelformulier op de website van de Nederlandse Groep van Keurmeesters. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Denkt u daarbij aan NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en IP-adressen.

de Nederlandse Groep van Keurmeesters bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of die via Google Analytics bij de Nederlandse Groep van Keurmeesters binnen komen (zie hierover meer bij de uitleg over cookies hieronder).

U kunt te allen tijde de website van de Nederlandse Groep van Keurmeesters anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met de Nederlandse Groep van Keurmeesters te delen.

Doelen

de Nederlandse Groep van Keurmeesters gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt, dan wel daarmee verenigbare doelen. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van de Nederlandse Groep van Keurmeesters of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Beveiliging

de Nederlandse Groep van Keurmeesters draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

de website van de Nederlandse Groep van Keurmeesters is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

de Nederlandse Groep van Keurmeesters maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. de Nederlandse Groep van Keurmeesters maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt de Nederlandse Groep van Keurmeesters inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. de Nederlandse Groep van Keurmeesters heeft hier geen invloed op. de Nederlandse Groep van Keurmeesters heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

Derden hebben geen toegang tot de door de Nederlandse Groep van Keurmeesters geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door de Nederlandse Groep van Keurmeesters worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met de Nederlandse Groep van Keurmeesters opnemen door het sturen van een email naar: ngvkvp@upcmail.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “ Persoonsgegevens”. Natuurlijk helpt de Nederlandse Groep van Keurmeesters u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. de Nederlandse Groep van Keurmeesters behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse Groep van Keurmeesters via ngvkvp@upcmail.nl.

Versie september 2019